Phong thủy

Thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu … – Luật Dương Gia

Dưới đây là danh sách Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hữu ích nhất được tổng hợp

Hiện nay căn cứ dựa trên quy định chung thì để lấy căn cứ đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm, Đảng viên phải làm bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm đó. Dưới đây là biểu mẫu thống nhất và những vấn đề xung quanh việc thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hằng năm được quy định cụ thể và chúng tôi sẽ đưa ra các hướng dẫn cụ thể để bạn đọc hiểu rõ hơn về nội dung này.

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hằng năm là gì?

Không có định nghĩa cụ thể về bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Tuy nhiên, đây được xem là một văn bản cán bộ, Đảng viên phải thực hiện hằng năm vào dịp cuối năm để cam kết về lối sống, phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị… của cán bộ, Đảng viên đó. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm có thể hiểu cách khác đó là bản cam kết về tư tưởng chính trị, những phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và vấn đề tổ chức kỷ luật để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

2. Mẫu cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hằng năm:

Ngày 20/6/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Công văn số 2952-CV/BTCTW về xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Quy định của Đảng có nêu rõ:

” Theo quy định, hiện nay mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng cam kết, chương trình hành động, kế hoạch tu dưỡng hằng năm theo quy định tại các văn bản: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22-3-2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Để thuận tiện trong việc thực hiện, tránh tình trạng mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng nhiều bản cam kết, được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn như sau:

1. Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về các nội dung trên (theo mẫu gợi ý gửi kèm).

2. Căn cứ văn bản cam kết của cán bộ, đảng viên, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt và công tác thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện cam kết và làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.” Mẫu cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hằng năm cụ thể như sau:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…….., ngày …. tháng ….. năm 2022

ĐẢNG BỘ……CHI BỘ……

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU HÀNG NĂM BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

Xem thêm: Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm của Đảng viên

Họ và tên: ……

Sinh ngày:……

Đơn vị công tác:……

Chức vụ đảng:……

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……

Sinh hoạt tại chi bộ:…

I/ CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, Quy định của Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác, tôi cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu như sau :

1. Về tư tưởng chính trị

– Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.

– Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.

– Luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngừng nghiên, cứu học tập, tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và chính sách nhà nước.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

– Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.

– Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.

– Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, chấp tốt hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

– Kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng và lãng phí.

– Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

– Đổi mới phương pháp, tác phong, phong cách công tác và quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ dưới quyền, sẵn sàng đối thoại trực tiếp với nhân dân và cán bộ dưới quyền.

– Nói phải đi đôi với làm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

– Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

4. Về tổ chức kỷ luật

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, Gương mẫu chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị và nơi cư trú.

– Kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

– Bản thân và gia đình không vướng các tệ nạn xã hội; tự giác và gương mẫu chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

5. Về đoàn kết nội bộ

– Hết lòng chăm lo, xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ.

– Luôn thương yêu, hợp tác, hướng dẫn và giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

– Tham gia tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi công tác và nơi cư trú trong sạch, vững mạnh.

6. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm ……

Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê, đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ, bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…

– Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên .

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

II. KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU

Để cụ thể hóa các nội dung đã cam kết nêu trên, tôi xin đề ra kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu như sau:

1. Năm………:

………

2. Năm………:

………

3. Năm………:

………

4. Năm………:

………

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT(Ký, ghi rõ họ, tên)

3. Hướng dẫn thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hằng năm:

Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hằng năm là một trong những nội dung được nhiều người tìm hiểu hiện nay, nội dung này sẽ hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

– Phía trên góc trái văn bản là thông tin về Đàng bộ, chi bộ, phía trên góc phải là Đảng cộng sản Việt Nam, ngày tháng năm;

– Tên của bản cam kết cụ thể là Bản cam kết trách nhiệm nêu gương tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

– Thông tin của người viết bản cam kết như họ tên, ngày tháng năm sinh,…

– Cuối cùng là chữ ký của người viết.

(1) Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể bổ sung các nội dung 01, 02, 03, 04 cho phù hợp.

(2) Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Các đồng chí đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.

(3) Bản cam kết được làm thành 02 bản, 01 bản cá nhân giữ, 01 bản chi ủy lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm.

Những lưu ý khi điền mẫu bản tu dưỡng rèn luyện phấn đấu

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023 được các Đảng viên lập ra nhằm cam kết thực hiện một số nhiệm vụ, rèn luyện phấn đấu trong năm tới, qua đó, các Đảng viên sẽ có thêm được động lực để thực hiện các nhiệm vụ của mình xuất sắc nhất.

Trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023 sẽ có tên, chức vụ Đảng, chức vụ chính quyền, đoàn thể, đơn vị công tác, chi bộ và các thông tin liên quan đến người cam kết,…

Các nội dung trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023 cần trình bày một cách cụ thể rõ ràng, thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp của Đảng viên. Thông qua nội dung bản cam kết, các Đảng viên sẽ có động lực để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, trở thành các Đảng viên ưu tú.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu dành cho các đảng viên đang đứng trước những nghĩa vụ lớn lao của quá trình phấn đấu rèn luyện về chuyên môn và đạo đức. Bản cam kết này sẽ là những mục tiêu được đặt ra để các Đảng viên theo đó mà làm theo, đồng thời cũng là kim chỉ nam để Đảng viên luôn hướng đến.

Các Đảng viên sẽ thực hiện những nội dung cam kết trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu để xây dựng một tổ chức Đảng vững mạnh, trong sạch và ngày càng tiến bộ hơn.

Rate this post
Back to top button