Phong thủy

Tổ chức hiệp ước Vacsava mang tính chất gì? – Luật Hoàng Phi

Dưới đây là danh sách Tổ chức hiệp ước vác sa va mang tính chất hữu ích nhất được tổng hợp

Câu hỏi: Tổ chức hiệp ước Vacsava mang tính chất gì?

A. Một tổ chức kinh tế của các nước Xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu

B. Một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước Xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu

C. Một tổ chức liên minh chính trị của các nước Xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu

D. Một tổ chức liên minh phòng thủ về chính trị và quân sự của các nước Xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu

Đáp án đúng B.

Tổ chức hiệp ước Vacsava mang tính chất là một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước Xã hội chủ nghĩa ở Châu Âu, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và duy trì hòa bình của châu Âu, thế giới, tạo thế cân bằng về quân sự giữa các nước XHCN và đế quốc vào đầu những năm 1970.

Giải thích lý do vì sao chọn B là đúng

Quan hệ hợp tác giữa các nước XHCN ở châu Âu

a. Quan hệ kinh tế, khoa học – kỹ thuật

Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV thành lập ngày 08.01.1949):

– Các nước Đông Âu đã hoàn thành CMDCND và bước vào thời kỳ xây dựng CNXH.

– Hội Đồng Tương Trợ Kinh tế (SEV) thành lập ngày 8-1-1949 gồm Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Anbani, Bung ga ri, Hungari, Rumani sau thêm CHDC Đức, Mông Cổ, Cuba và Việt Nam.

* Mục đích

– Tăng cường sự hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

– Thúc đẩy sự tiến bộ về kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật …

– Thu hẹp dần về trình độ phát triển kinh tế.

– Thành tựu: đã thúc đẩy các nước XHCN phát triển kinh tế và kỹ thuật, tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật để đẩy mạnh việc việc xây dựng CNXH, nâng cao đời sống nhân dân.

* Tác động

– Tốc độ tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp 10%/ năm.

-GDP tăng 5,7 lần.

– Liên Xô giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của khối này, viện trợ không hoàn lại cho các nước thành viên 20 tỷ Rúp.

* Thiếu sót, hạn chế

– Không hòa nhập vào nền kinh tế thế giới.

– Chưa áp dụng tiến bộ của khoa học và công nghệ.

– Do cơ chế quan liêu và bao cấp.

* Ý nghĩa

– Các nước xã hội chủ nghĩa có điều kiện giúp đỡ lẫn nhau để đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

– Nâng cao đời sống nhân dân

– Ngày 28-8-1991 ngừng hoạt động.

b. Quan hệ chính trị – quân sự

Tổ chức Hiệp ước Vacxava thành lập ngày 14.05.1955.

Hiệp ước Vacsava thành lập ngày 14-5-1955 gồm Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc, Anbani, Bungari, Hungari, Rumani, CHDC Đức.

Mục đích hoạt động:

+ Là liên minh phòng thủ về quân sự, chính trị của các nước xã hội chủ nghĩa Châu Âu.

+ Bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và duy trì hòa bình của châu Âu, thế giới

+ Tạo thế cân bằng về quân sự giữa các nước XHCN và đế quốc vào đầu những năm 1970.

+ Sau những biến động chính trị lớn ở Đông Âu, những người đứng đầu 2 nước Liên Xô và Mỹ thỏa thuận chấm dứt chiến tranh lạnh (1989), ngày 1-7-1991, tổ chức này ngừng hoạt động.

Rate this post
Back to top button