Phong thủy

Thông báo nâng cấp HTKK 3.8.3, iTaxViewer 1.4.5, iHTKK 3.6.3

Dưới đây là danh sách Itaxviewer 1.4.5 hữu ích nhất được tổng hợp

Tổng cục thuế sẽ ngừng hệ thống phần mềm để nâng cấp các ứng dụng HTKK 3.8.3, , iTaxViewer 1.4.5, eTax 1.4.3, iHTKK 3.6.3. Thời gian nâng cấp các ứng dụng từ 09h00 ngày 21/04/2018 đến hết 24h00 ngày 21/04/2018. Nội dung nâng cấp: đáp ứng hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (MLNNN) theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC và Công văn số 1225/TCT-KK. Bổ sung tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Nâng cấp HTKK 3.8.3, HTKK 4.0.2, iTax Viewer 1.4.5

1. Đối tượng cần phải nâng cấp phần mềm:

Người nộp thuế trên cả nước đều phải cập nhật phiên bản phần mềm HTKK 3.8.3 hoặc HTKK 4.0.2 đồng thời nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai XML iTaxViewer 1.4.5

2. Chi tiết nội dung nâng cấp:

Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax – Cập nhật danh mục biểu thuế tài nguyên, biểu thuế bảo vệ môi trường và biểu phí, lệ phí tương ứng với các tiểu mục mới theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước và công văn số 1225/TCT-KK ngày 09/4/2018 của Tổng cục Thuế – Bổ sung chức năng kê khai và tra cứu Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/ĐNHT – dành cho hoàn thuế GTGT – ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013). – Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai mẫu 01/GTGT: Bổ sung kiểm tra ràng buộc chỉ tiêu [40] – Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ trên tờ khai và chỉ tiêu số thuế trên các phụ lục phân bổ mẫu 01-6/GTGT, 01-7/GTGT, 01-2/TĐ-GTGT.. – Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 03/TNDN: Bổ sung kiểm tra ràng buộc trong trường hợp kê khai chỉ tiêu [C1] – chỉ tiêu [C2] <= 0 thì các chỉ tiêu [C3a], [C3b], [C5] phải bằng 0. – Nâng cấp ứng dụng cập nhật một số lỗi liên quan đến các chức năng kê khai tờ khai 05/QTT-TNCN (trong trường hợp khai bổ sung, in tờ khai, tải dữ liệu từ file excel) và tờ khai 01/GTGT (trong trường hợp khai bổ sung).

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer – Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.3, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.3, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.3.

Bắt đầu từ ngày 22/04/2018, khi lập tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.3, iHTKK 3.6.3, eTax 1.4.3, iTaxViewer 1.4.5 thay cho các phiên bản trước đây.

3. Link tải phần mềm nâng cấp: – Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK v3.8.3: Link tải ; Link dự phòng – Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.0.2 (Mới thí điểm tại Thái Bình, Phú Thọ): Link tải (Hướng dẫn cài đặt và nâng cấp HTKK 4.0) – Ứng dụng đọc và xác minh tờ khai XML iTax Viewer 1.4.5: Đang cập nhật Link tải – Ứng dụng kê khai thuế qua mạng iHTKK 3.6.3 (chính là trang web nhantokhai.gdt.gov.vn) – Ứng dụng Thuế điện tử eTax 1.4.3 (chính là trang web thuedientu.gdt.gov.vn)

4. Các lỗi có thể phát sinh sau khi nâng cấp hệ thống

>> Sửa lỗi “Phiên bản XML trên tờ khai không đúng với phiên bản hệ thống yêu cầu (Phiên bản trên tờ khai 2.3.1, phiên bản hệ thống yêu cầu 2.3.3)

Rate this post
Back to top button