Phong thủy

Đồng phân của glucozơ là? – Luật Hoàng Phi

Sau đây là tổng hợp các bài viết đồng phân của glucozơ là hữu ích nhất được tổng hợp

Câu hỏi:

Đồng phân của glucozơ là?

A. Xenlulozơ.

B. Fructozơ.

C. Saccarozơ.

D. Sobitol.

Đáp án đúng B

Đồng phân của glucozơ là Fructozơ, đồng phân là các chất chất hữu cơ có cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau, các chất đồng phân không nhất thiết có cùng tính chất hóa học trừ khi chúng có cùng nhóm chức.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là B

– Đồng phân là các chất chất hữu cơ có cùng công thức phân tử nhưng cấu tạo khác nhau nên tính chất hóa học khác nhau.

– Các chất đồng phân không nhất thiết có cùng tính chất hóa học trừ khi chúng có cùng nhóm chức. Không nên nhầm lẫn hiện tượng đồng phân với đồng phân hạt nhân, trong đó hạt nhân nằm ở các trạng thái kích thích khác nhau.

+ Glucozơ và frructozơ đều có công thức phân tử là C6H12O6

+ Xenlulozơ: (C6H10O5)n

+ Saccarozơ: C6H12O6.

+ Sobitol: C6H14O6

– Đồng phân có 2 dạng: Đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học

+ Đồng phân cấu tạo: Đồng phân mạch cacbon (mạch không nhanh, mạch có nhanh, mạch vòng); Đồng phân nhóm chức: Đồng phân vị trí (vị trí liên kết bội, vị trí nhóm chức).

+ Đồng phân hình học cis – tran.

– Một số đồng phân thường gặp:

+ Ankan: CnH2n+2 (n ≥ 1): Chỉ có một loại đồng phân mạch cacbon

+ Anken: CnH2n (n ≥ 2) .

Đồng phân xicloankan (n ≥ 3)

Đồng phân anken

Đồng phân cấu tạo:

Đồng phân vị trí liên kết đôi (n ≥ 4);

Đồng phân mạch C (n ≥ 4);

Đồng phân hình học.

Điều kiện để anken A – C(B) = C(X) – Y có đồng phân hình học: thì A # B và X # Y.

Đồng phân hình học gồm đồng phân cis và đồng phân trans:

Đồng phân cis: Mạch C chính cùng một phía của mặt phẳng chứa liên kết pi.

Đồng phân trans: Mạch C chính ở khác phía của mặt phẳng chứa liên kết pi.

+ Ankadien: CnH2n – 2 (n ≥ 3).

Đồng phân ankin

Đồng phân ankađien

Đồng phân cấu tạo: Đồng phân vị trí liên kết đôi; Đồng phân mạch C; Đồng phân hình học.

+ Ankin: CnH2n – 2 (n ≥ 2).

Đồng phân ankin

Đồng phân cấu tạo: Đồng phân vị trí liên kết ba; Đồng phân mạch C; Đồng phân ankađien

+ Dãy đồng đẳng của benzen: CnH2n – 6 (n ≥ 6)

Đồng phân cấu tạo:Đồng phân mạch nhánh; Đồng phân vị trí nhánh trên vòng.

– Các bước để viết đồng phân của ankan

Bước 1: Viết đồng phân mạch cacbon không nhánh

Bước 2: Viết đồng phân mạch cacbon phân nhánh

Cắt 1 cacbon trên mạch chính làm mạch nhánh. Đặt nhánh vào các vị trí khác nhau trên mạch chính, (không đặt nhánh vào vị trí C đầu mạch, vì nó sẽ thành mạch thẳng)

Khi cắt 1 cacbon không còn đồng phân thì cắt đến 2 cacbon, 2 cacbon có thể cùng liên kết 1 C hoặc 2 C trên cùng mạch chính

Lần lượt cắt tiếp cacbon khác cho đến khi không cắt được thì dừng lại, đảm bảo quy tắc hóa trị liên kết.

Rate this post
Back to top button