Công thức

Hàm VLOOKUP

Dưới đây là danh sách Công thức vlookup trong excel hữu ích nhất được tổng hợp

Sử dụng hàm VLOOKUP để tra cứu giá trị trong bảng.

Cú pháp

VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Ví dụ:

  • =VLOOKUP(A2,A10:C20,2,TRUE)

  • =VLOOKUP(“Fontana”,B2:E7,2,FALSE)

  • =VLOOKUP(A2,’Chi tiết Máy khách’! A:F,3,FALSE)

Tên đối số

Mô tả

lookup_value (bắt buộc)

Giá trị bạn muốn tra cứu. Giá trị bạn muốn tra cứu phải ở cột đầu tiên của phạm vi ô mà bạn chỉ định trong đối table_array đã chọn.

Ví dụ, nếu table-array trải dài các ô B2:D7, thì đường kết lookup_value phải ở cột B.

Lookup_value có thể là một giá trị hoặc tham chiếu đến một ô.

table_array (bắt buộc)

Phạm vi các ô mà VLOOKUP sẽ tìm kiếm cho lookup_value và giá trị trả về. Bạn có thể sử dụng phạm vi hoặc bảng đã đặt tên và bạn có thể sử dụng tên trong đối số thay vì tham chiếu ô.

Cột đầu tiên trong phạm vi ô phải chứa giá trị lookup_value. Phạm vi ô cũng cần bao gồm giá trị trả về mà bạn muốn tìm.

Tìm hiểu cách chọn phạm vi trong một trang tính.

col_index_num (bắt buộc)

Số cột (bắt đầu bằng 1 cho cột phần lớn bên tráitable_array ) chứa giá trị trả về.

range_lookup (tùy chọn)

Một giá trị lô-gic sẽ xác định xem bạn muốn hàm VLOOKUP tìm kết quả khớp tương đối hay kết quả khớp chính xác:

  • Kết quả khớp tương đối – 1/TRUE giả định rằng cột đầu tiên trong bảng được sắp xếp theo bảng chữ cái hoặc số, sau đó sẽ tìm kiếm giá trị gần nhất. Đây sẽ là cách thức mặc định nếu bạn không xác định cách thức nào khác. Ví dụ: =VLOOKUP(90,A1:B100,2,TRUE).

  • Kết quả khớp chính xác – 0/FALSE sẽ tìm kiếm giá trị chính xác trong cột đầu tiên. Ví dụ: =VLOOKUP(“Smith”,A1:B100,2,FALSE).

Rate this post

Trả lời

Back to top button