Công thức

Sử dụng các hàm IF với AND, OR và NOT

Originally posted on Tháng Mười Hai 7, 2021 @ 22:39

Sau đây là tổng hợp các bài viết Công thức if and đầy đủ nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Sử dụng hàm IF cùng với AND, OR và NOT để thực hiện nhiều đánh giá xem các điều kiện là True hay False.

Cú pháp

  • IF(AND()) – IF(AND(logical1, [logical2], …), value_if_true, [value_if_false]))

  • IF(OR()) – IF(OR(logical1, [logical2], …), value_if_true, [value_if_false]))

  • IF(NOT()) – IF(NOT(logical1), value_if_true, [value_if_false]))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu kết quả của logical_test là FALSE.

Rate this post

Trả lời

Back to top button