Phong thủy

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp là? – Luật Hoàng Phi

Dưới đây là danh sách Bào quan thực hiện chức năng hô hấp là hữu ích nhất được tổng hợp

Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học của của tế bào sống, trong đó các phân tử hữu cơ bị oxi hóa đến CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng và một phần năng lượng đó được tích luỹ trong ATP. Vậy bào quan thực hiện chức năng hô hấp là?

Câu hỏi: Bào quan thực hiện chức năng hô hấp là?

A. mạng lưới nội chất.

B. không bào.

C. ti thể.

D. lục lạp.

Đáp án đúng C.

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp là ti thể do thực vật không có cơ quan chuyên trách về hô hấp như động vật mà quá trình hô hấp diễn ra ở tất cả các cơ quan của cơ thể đặc biệt xảy ra mạnh ở các cơ quan đang sinh trưởng, đang sinh sản và ở rễ trong đó bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là ti thể.

Lý giải việc chọn đáp án C là đáp án đúng do:

Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học của của tế bào sống, trong đó các phân tử hữu cơ bị oxi hóa đến CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng và một phần năng lượng đó được tích luỹ trong ATP.

Phương trình tổng quát của quá trình ô hấp ở thực vật là:

C6H12O6 + 6O2 và 6CO2 + 6H2O + năng lượng (nhiệt + ATP).

Thực vật không có cơ quan chuyên trách về hô hấp như động vật, hô hấp diễn ra ở tất cả các cơ quan của cơ thể đặc biệt xảy ra mạnh ở các cơ quan đang sinh trưởng, đang sinh sản và ở rễ. Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là ti thể.

Con đường hô hấp ở thực vật gồm phân giải kị khí và phân giải hiếu khí.

– Phân giải kị khí (đường phân và lên men) xảy ra khi rễ bị ngập úng, hạt bị ngâm vào nước, hay cây ở trong điều kiện thiếu oxi. Phân giải kị khí gồm đường phân và lên men. Đường phân xảy ra trong tế bào chất, đó là quá trình phân giải phân tử glucôzơ đến axit piruvic.

– Hô hấp hiếu khí (hô hấp ti thể) bao gồm chu trình Crep và chuỗi chuyển êlectron trong hô hấp. Chu trình Crep diễn ra trong chất nền của ti thể. Chuỗi chuyển êlectron phân bố trong màng trong của tỉ thể. Hô hấp hiếu khí diễn ra mạnh trong các mô, cơ quan đang có các hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mắm, hoa đang nở…

+ Chu trình Crep : Khi có ôxi, axit piruvic đi từ tế bào chất vào ti thể. Tại đó, axit piruvie chuyển hoá theo chu trình Crep và bị ôxi hoá hoàn toàn

+ Chuỗi chuyển êlectron : Hiđrô tách ra từ axit piruvie trong chu trình Crep được chuyển tiếp qua chuỗi chuyển êlectron. Từ 2 phân tử axit piruvic, qua hô hấp giải phóng ra 6 CO2, 6 H2O và tích luỹ được 36 ATP

Rate this post
Back to top button